Polityka COOKIES.
Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Nowości, promocje
GAZELE BIZNESU 2016

SŁAWPOL- laureatem XVII edycji rankingu GAZELE BIZNESU 2016.

14 marca 2017 r. podczas Gali w Warszawie , której organizatorem był Puls Biznesu, zostaliśmy wyróżnieni w rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w Polsce.

2017-05-30 18:14:55
2016 r. - SŁAWPOL został przyjęty w poczet członków Klubu Integracji Europejskiej, działającego przy Europejskim Forum Przedsiębiorczości.
2017-05-30 18:05:50

ogólne warunki sprzedaży

(kliknij, aby zobaczyć w języku angielskim)


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Obowiązują od dnia  20.09.2018r.

 

1.       Zasady ogólne

1.1    Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży"  (dalej w skrócie OWS) dotyczą  wyrobów znajdujących się w ofercie handlowej firmy ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski. OWS są pełnym i wyłącznym określeniem warunków sprzedaży w umowie zawartej przez złożenie przez Nabywcę zamówienia na dostawę wyrobów oraz jego potwierdzenie przez ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski i stanowią integralną część tej umowy.

1.2     OWS uznaje się za przyjęte w momencie, gdy Zamawiający otrzymał potwierdzenie zamówienia. Wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki sprzedaży i inne ustalenia będą wiążące tylko w zakresie w jakim zostaną zaakceptowane przez Dostawcę w formie pisemnej.

1.3     W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a rozstrzygnięcie sporów jest poddane Sądowi Powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski

 

2.    Złożenie i potwierdzenie zamówienia.

2.1     Zamawiający przed złożeniem zamówienia otrzymuje ofertę handlową Dostawcy, oraz jeżeli konieczne specyfikację techniczną wyrobu wraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

2.2     Na zapytania o możliwości dostawy i ceny wyrobów Zamawiający otrzymuje odpowiedź pisemną (pismo, fax, e-mail), która jednak nie może być traktowana jako zawarcie umowy sprzedaży.

2.3  Ceny wyrobów są ustalone z odbiorcami zależnie od zamawianych przez nich ilości wyrobów, terminów płatności, dodatkowych wymagań technicznych i warunków transportu. Ceny te nie zawierają podatku VAT, ceł i innych opłat obligatoryjnych.

2.4    W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien złożyć pisemne zamówienie, które jednak nie jest wiążące do momentu otrzymania jego potwierdzenia.

2.5     Potwierdzenie przyjęcia zamówienia sprzedaży przez Dostawcę określa pisemnie przez obie strony, przedmiot i warunki realizacji umowy, oparte na specyfikacji technicznej wyrobu i Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

2.6   Anulowanie potwierdzonego zamówienia przez Zamawiającego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z Dostawcą. W przypadku wycofania/anulacji/ potwierdzonego zamówienia w całości lub częściowo, Zamawiający może zostać obciążony i zobowiązany przez Dostawcę do pokrycia kosztów związanych z realizacją i anulacją tego zamówienia.

2.7  Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów wyprodukowanych przez siebie lub analogicznych, wyprodukowanych przez inne podmioty.

 

 

 

3.    Realizacja dostaw i wnoszenie zastrzeżeń w momencie odbioru dostawy.

3.1 Termin dostawy określony w Umowie ma charakter instrukcyjny i zobowiązuje Dostawcę do podjęcia starań dla wykonania świadczenia w tym terminie lub możliwie doń zbliżonym. W przypadku, gdy nie określono terminów dostawy, będzie ona realizowana stosownie do możliwości Dostawcy i dostępności Towarów. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że realizacja Umowy w przewidzianym terminie jest niemożliwa bądź utrudniona, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, wskazując nowy termin wykonania świadczenia. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia Zamawiającego.

    Dostawy wyrobów następują w postaci zabezpieczonych ładunków paletowych zawierającą specyfikację wysyłkową.

3.2 Jeżeli dostawa zostanie opóźniona wskutek zdarzeń niezależnych od ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski – działania siły wyższej takiej jak: pożar, powódź, strajki, blokady dróg, wypadki drogowe, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony.

3.3  Dostawy mogą zostać zaniechane lub przerwane bez odpowiedzialności Dostawcy jeżeli Zamawiający staje się przedmiotem postępowania upadłościowego, układowego, ogłoszenia niewypłacalności albo zaistnieje ryzyko zajęcia lub cesji zapłaty na rzecz wierzycieli Zamawiającego, względnie gdy Zamawiający zalega z płatnościami na rzecz ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski.

3.4 W zakresie parametrów dotyczących wag/ilości przyjmuje się, o ile strony nie ustaliły inaczej, następujące tolerancje: zamówienia poniżej 500 kg (ilość po przeliczeniu na kg) +/- 20%, zamówienia od 500 kg do 1500 kg (ilość po przeliczeniu na kg) +/- 10%, zamówienia powyżej 1500 kg (ilość po przeliczeniu na kg) +/- 5%.

3.5 Zastrzeżenie ilościowe i jakościowe do dostawy w momencie jej odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego mogą dotyczyć:

- widocznych uszkodzeń mechanicznych, zabrudzenia lub zamoczenia ładunku,

- niezgodności dostawy ze specyfikacją – rodzaju wyrobu lub/i ilości opakowań zbiorczych.

W takim przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie wpisać zastrzeżenia do specyfikacji wysyłkowej lub dokumentu przewozowego oraz ma prawo do odmowy przyjęcia części lub całości dostawy. Wpis powinien identyfikować dostawcę i jednostkę paletowa, której dotyczy.

3.6    Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru lub jego przyjęcia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  roboczych po powiadomieniu o jego dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Zamawiający może zostać obciążony kosztami magazynowania w wysokości 1% wartości sprzedaży nie odebranego towaru za każdy dzień magazynowania. Kwota naliczona z tego tytułu nie może przekraczać 10% wartości sprzedaży nie odebranego towaru. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Dostawcę. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Zamawiający odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasadę określoną punkcie 2.6 do ponoszenia przez Zamawiającego kosztów anulacji zamówienia.

 

 

 

 

4. Nadruk na produktach 

4.1 Nadruk na produktach wykonany jest zgodnie ze standardem druku fleksograficznego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego, pliku PDF lub kromalinu, wykonanego przez firmę wykonującą reprodukcję na rzecz Dostawcy

4.2 Zamawiający może być obecny przy zatwierdzaniu fleksograficznego wzorca nadruku, który będzie stanowił podstawę odbioru jakościowego (ocenę zgodności nadruku) całej partii, może jednak scedować zatwierdzanie wzorca na rzecz Dostawcy

4.3     Za zawartość treściową i grafiki odpowiada Zamawiający

4.4  Za zawartość treściową i użyte w nadruku obce logotypy i grafiki odpowiada Zamawiający (na żądanie Dostawcy powinien okazać mu ważne upoważnienia od Właścicieli na użycie obcych znaków handlowych)

4.5     Zamawiający dostarcza projekt graficzny, w tym dokładne rozmieszczenia grafiki w postaci zapisu elektronicznego według zgodnego ze Specyfikacją Techniczną Dostawcy. Jeżeli projekt graficzny nie jest przygotowany w sposób umożliwiający prawidłowe rozpoczęcie produkcji, Zamawiający jest zobowiązany do przekazania materiałów i innych treści umożliwiających wykonanie projektu

4.6 W przypadku zamówień na materiały z nową szatą graficzną, Zamawiający udostępni wszelkie informacje pozwalające na określenie wyglądu, kolorystyki i jakości docelowej produktu. Na uzgodnionych warunkach handlowych Dostawca może na życzenie wykonać partię testową produktu.  Zamawiający gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z dostarczonych materiałów (zdjęcia, rysunki, wzory, znaki towarowe itp.), w związku z czym żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła przeciwko Dostawcy roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

4.7    Gwarancja odtworzenia kolorystyki określonej w pliku graficznym jest w przypadku produktów drukowanych ograniczona technologicznie, wskutek zastosowania techniki fleksograficznej. Dokładne odtworzenie kolorystyki na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego nadruku, wykonanego przez innego producenta może również nie być możliwe z uwagi na specyfikę stosowanych przez Sprzedającego do produkcji podłoży oraz farb graficznych.

         Stwierdzone przez  Zamawiającego odchylenia kolorystyczne nie mogą być w tej sytuacji podstawą reklamacji jakościowej. W obrębie jednej partii produkcyjnej wymagania jednolitości kolorystyki będą przez Dostawcę dotrzymane.

4.8  Koszty związane ze zmianami projektowymi i zakupem matryc, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, w całości pokrywa Zamawiający.

4.9    Wszystkie metody uszlachetniania druku ( np. lakierowanie) wykonane na zlecenie Zamawiającego nie mogą być podstawą reklamacji w stosunku do finalnego zachowania się folii tj. np. zgrzewania, klejenia, współczynnika tarcia. Praktyki takie muszą być zawsze poprzedzone stosownymi testami u klienta finalnego, co musi być potwierdzone raportem.

 

 

5. Roszczenia reklamacyjne

5.1     Roszczenia reklamacyjne mogą dotyczyć:

- niezgodności cech jakościowych wyrobu ze specyfikacją techniczną,

- niezgodności ilościowych w opakowaniach zbiorczych

5.2 Warunkiem zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego jest przedstawienie dokumentu dostawy (WZ lub specyfikacja dostawy), i etykiet reklamowanych nawojów oraz dostarczanie dowodów na zgłaszaną niezgodność w postaci zdjęć, filmów, próbek z oznaczoną reklamowaną wadą. W przypadku braku ww. dokumentów i dowodów oraz zgłoszenia reklamacji po upływie okresu gwarancji reklamacje nie będą rozpatrywane.

5.3 Podstawą w przypadku rozpatrywania reklamacji jest specyfikacja techniczna wyrobu potwierdzona przez Dostawcę i Nabywcę.  W innym przypadku obowiązują odchyłki ujęte w Polskich Normach.

5.4   Reklamacje jakościowe, ilościowe i prawne winny być składane w terminie 7 dni od daty wykrycia nieprawidłowości, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia przyjęcia zamówionego towaru, chyba, że warunki techniczne podają inaczej. Po tym terminie Nabywca traci wszelkie uprawnienia z tytułu roszczeń reklamacyjnych.

5.5 Reklamacje należy zgłaszać w okresie w formie pisemnej, podając typ reklamowanego towaru, grubość, ilość oraz opis wykrytej wady bądź problemów przetwórczych

5.6 Termin rozpatrywania reklamacji – 14 dni od przedstawienia dowodów przedstawionych w punkcie 4.2

5.7  Zgłoszenie reklamacyjne nie uprawnia do wstrzymania zapłaty  za zamówiony towar.

5.8 Roszczenia reklamacyjne nie będą uznawane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego przechowywania lub nieprawidłowego zastosowania przedmiotu dostawy.

5.9 Reklamowany towar nie może być zwrócony przez Zamawiającego bez wcześniejszej pisemnej zgody ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski.

5.10  W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko do faktycznej wartości netto wadliwego, nieprzetworzonego Towaru

5.11   W przypadku stwierdzenia wad ukrytych (wpływających negatywnie na dalsze przetwórstwo folii - drukowanie, laminowanie, itp.) Zamawiający zobowiązany jest do przerwania przetwarzania folii i natychmiastowego poinformowania Dostawcy drogą pisemną. Dostawca odpowiadać będzie tylko za koszt dwóch pierwszych przetworzonych nawojów, jednakże nie więcej niż 200 kg.  

5.12   Zamawiający odpowiada za skutki samodzielnego wdrażania produktu dostarczonego przez Dostawcę. W przypadku gdy Dostawca nie uczestniczy w przemysłowym projekcie wdrożeniowym z użyciem wyrobów Dostawcy i nie został poinformowany o rezultatach przeprowadzonych prób, Zamawiający przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną i finansową za skutki wszelkich szkód oraz roszczenia z tytułu dopuszczenia wyrobów Dostawcy do jakiegokolwiek użycia i jest zobowiązany do terminowej zapłaty pełnej ceny z tytułu nabycia wyrobów Dostawcy.

 

 

5.13  W każdym przypadku roszczenia reklamacyjne oraz pozostałe roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do wartości przedmiotu danej dostawy.

5.14  ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski nie odpowiada za utracone korzyści, szkody pośrednie, szkody  następcze oraz szkody wynikające z wstrzymania produkcji.

 

6. Przeniesienie własności

             Bez względu na wykonaną dostawę, własność towarów nie przechodzi na Nabywcę do chwili dokonania pełnej zapłaty za towary przez Nabywcę, wraz z innymi kwotami należnymi Sprzedającemu.

 

7.       Warunki płatności

7.1.  Zapłata za Towary zostanie dokonana przez Zamawiającego, zgodnie z umówionym terminem płatności wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji lub Umowie, przy czym Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia z roszczenia o zapłatę za Towary wzajemnego roszczenia przysługującego mu wobec Dostawcy, w szczególności roszczenia związanego ze zgłoszeniem reklamacyjnym, rozpatrzenie którego odbywa się odrębnym trybem i jest przedmiotem odrębnych rozliczeń.

7.2 Płatności winny być dokonywane w terminach ustalonych i podanych na fakturze sprzedaży. Jeżeli płatność jest opóźniona w stosunku do ustalonego terminu, ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych bez uprzedniego zawiadomienia.

7.3   Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski podany na fakturze bez żadnych potrąceń, opłat lub kosztów transferu. Wstrzymanie lub potrącenie części płatności ze względu na roszczenia Nabywcy jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy te roszczenia zostały uznane przez ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski. Dokonywanie potrąceń z należnościami ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski każdorazowo wymaga zgody w/w firmy.

 

8.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1    Dostawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

8.2    Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Zamawiający lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem) i/lub art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Dostawcę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie).

8.3  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.

8.4    Odbiorcami Państwa danych będą podmioty zajmujące się obsługą Administratora, w tym w zakresie obsługi: informatycznej, prawnej, doradczej, audytowej, finansowo-księgowej, dochodzenia należności oraz transportowej.

8.5  Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.6  Przekazane przez Zamawiającego dane niezbędne do realizacji Umowy będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie przedawnienia roszczeń.

8.7 Informujemy, że dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

9. Postanowienia końcowe

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy oraz jej wykonania stanowią tajemnicę handlową ZPHU „SŁAWPOL” Sławomir Kalinowski  i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w inny sposób wykorzystywane przez Zamawiającego. Dotyczy to także informacji, o których Zamawiający dowiedział się przy okazji i w związku z zawarciem i wykonaniem umowy

Wszelkie spory wynikające w jakikolwiek sposób w związku z Ogólnymi Warunkami oraz jakąkolwiek Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy.